Nasłonecznienie. Ściany południowe 

i zachodnie wystawione są na bardzo 

silne oddziaływanie promieni słonecz-

nych i nagrzewanie. Najlepiej będą przy 

nich rosły: winorośl pachnąca (Vitis 

 riparia) i japońska (Vitis coignetiae), po-

wojniki (Clematis) z grup Tangutica 

i Vitalba, dławisz (Celastrus), rdestówka 

bucharska (Fallopia baldschuanica), mi-

lin (Campsis), winobluszcz pięciolistko-

wy (Parthenocissus quinquefolia). Ściany 

północne mogą przez cały dzień pozo-

stawać w chłodzie i cieniu. Tu spraw-

dzą się winobluszcz pięciolistkowy 

(Parthenocissus quinquefolia), bluszcz po-

spolity (Hedera helix) oraz dławisz okrą-

głolistny (Celastrus orbiculatus).

Wilgotność gleby. Gleby wilgotne pre-

ferują: zimozielony bluszcz pospolity 

(Hedera helix), chmiel (Humulus lupulus). 

Gleby suchsze dobrze tolerują: dławisz 

okrągłolistny (Celastrus  orbiculatus), wino-

rośl pachnąca (Vitis  riparia) czy winobluszcz 

pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia).

Zasolenie gleby często występuje przy 

ekranach akustycznych. Najbardziej tole-

rancyjnym pnączem pod tym względem 

jest winorośl pachnąca (Vitis riparia) oraz 

jej odmiany ‘Ania’ (żeńska) i ‘Tomek’ (mę-

ska). Z innych względnie tolerancyjnych 

pnączy można polecić winobluszcz pię-

ciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia), 

powojnik pnący (Clematis vitalba) oraz dła-

wisz (Celastrus).

Wielkość i ciężar pnącza ma bezpośred-

ni wpływ na rodzaj konstrukcji podpo-

rowej i jej zamocowanie. Intensywnie 

rosnące duże pnącza, takie jak wino-

rośl japońska (Vitis coignetiae) i glicy-

nia (Wisteria) wymagają solidniejszych 

i mocniej przytwierdzonych do ekranu 

podpór niż delikatniejsze i słabiej ros-

nące powojniki (Clematis). Dla roślin 

owijających się pędami można ustawić 

podpory złożone z elementów o śred-

nicy większej niż dla pnączy wąsoczep-

nych czy ogonkoczepnych. Podpory 

mogą być częścią konstrukcyjną ekranów. 

Pnącza zimozielone, np. bluszcz pospo-

lity (Hedera helix), wiciokrzew zaostrzony 

(Lonicera acuminata) czy wiciokrzew ja-

poński (Lonicera japonica) ‘Halliana’ będą 

zdobiły ekrany przez cały rok. Ich wy-

magania siedliskowe są większe, dla-

tego należy je wybierać starannie. Na 

ekrany, które mają być również ozdob-

ne i kolorowe warto wybrać pnącza 

kwitnące: powojniki (Clematis) z grup 

Tangutica czy Vitalba wspomniane wi-

ciokrzewy (Lonicera), rdestówkę bucharską 

(Fallopia baldschuanica) lub milin (Campsis).  

Zestawienie pnączy na ekrany  

 Tab. 2 

str. 40.

Jak dobierać pnącza na ekrany akustyczne

Ekran akustyczny obsadzony winoroślą pachnącą, winobluszczem pięciolistkowym, powojni-
kami ‘Paul Farges’ oraz ‘Lambton Park’, a także winnikiem tojadowatym wygląda atrakcyjnie 
przez cały sezon wegetacyjny.

Ekrany akustyczne mogą być tworzone z wałów ziemi wzmocnionych kręgami studziennymi. Posadzone tu dobrej  jakości pnącza dały  widoczny 
efekt już po dwóch latach. Na szczycie i od strony południowej posadzono winorośl pachnącą, a od północnej – winobluszcz pięciolistkowy.

Winorośl pachnąca pokryje szczelnie ekran 
zarówno po stronie domów, jak i ulicy, ponie-
waż jest odporna na zasolenie.

12

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach