zajmowanej powierzchni na ścianie. Oprócz niej przy kon-
struowaniu podpory należy także uwzględnić obciążenie 
wiatrem, wagę rosy, deszczu, śniegu oraz ciężar samych pod-
pór.

Przyjmuje się, że masa całkowita przypadająca na m² po-

wierzchni rośliny, w zależności od odmiany, może wahać się 
od 1 do 50 kg. Podczas projektowania systemu podporowego 
na ścianie należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie siłą 
wiatru, na którą składa się siła ssąca oraz napór wiatru czoło-
wego i wiatrów bocznych na zieloną powierzchnię.

pnączy lub metalowe kraty dla większych. Duże i wysokie 
konstrukcje montuje się z mniejszych elementów, bądź sto-
suje się podpory z konstrukcji linowych. Wszystkie elemen-
ty podporowe ustawione przy ścianie powinny być od niej 
odsunięte o ok. 10 cm (aby organy czepne mogły się owijać). 

Projektując konstrukcję podpory, należy brać pod uwagę 

ciężar pnączy. Jest on zmienny i zależy nie tylko od gatunku, 
ale także od stanowiska, rodzaju podpory, pory roku i wieku 
pnącza. Najczęściej określa się wagę pnącza na podstawie 

Średnica podpór dla pnączy o  wijących się 
 pędach nie powinna przekraczać 10–15 cm.

Wionobluszcz pięciolistkowy już w ciągu dwóch sezonów jest w stanie stworzyć zieloną ścianę na siatce ogrodzeniowej.

Silne pnącza rosnące przy budynkach wymagają mocnych konstrukcji. Podpora powinna być dostoso-
wana do siły wzrostu oraz sposobu wspinania się pnącza. Na zdjęciach owijający się pędami dławisz.

21

Na co zwracać uwagę, dobierając pnącza do warunków miejskich