Pnącza należy kupować w dobrych 

szkółkach lub centrach ogrodniczych. 

Dlaczego jest to takie ważne?

Pozyskując pnącza z dobrego źródła mamy 

pewność, że otrzymujemy rośliny najwyż-

szej jakości – zdrowe, właściwej odmiany, 

wolne od szkodników i chorób. Mamy także 

gwarancję, że dobrze się przyjmą na odpo-

wiednim dla nich stanowisku i nie wypad-

ną zaraz po posadzeniu. Dobre rośliny to 

niższy koszt założenia i utrzymania inwe-

stycji oraz gwarancja szybkiego efektu.

Na co należy zwrócić uwagę, kupując 

pnącza? Rośliny powinny być uprawiane 

w pojemnikach o pojemności 2 litrów (C2) 

lub większych i mieć mocno rozbudowa-

ny, zdrowy systemem korzeniowy. Bryła 

korzeniowa powinna 

być przerośnięta i musi 

szczelnie wypełniać po-

jemnik. Zalecenia jakoś-

ciowe ZSzP informują, że 

pnącza muszą mieć mi-

nimum dwa silne pędy wyrastające do 

10 cm od podstawy.

6

 Warto też zwrócić 

uwagę, czy są rozkrzewione, podwiązane 

do podpór (najlepiej do tyczek bambu-

sowych wysokości 90 cm) i czy są zdro-

we (nie mają uszkodzonych pędów czy 

liści). Należy wybierać rośliny prawidłowo 

oznaczone etykietą ze zdjęciem, opisem 

danej odmiany i zaleceniami uprawowy-

mi. Ułatwi to dobranie rośliny do stano-

wiska i późniejszą pielęgnację. Kupując 

rośliny złej jakości, nierozkrzewione, o sła-

bo rozwiniętej bryle korzeniowej i rosnące 

w zbyt małych pojemnikach, nie 

mamy gwarancji uzyskania do-

brego efektu i narażamy się na 

dodatkowe koszty związane z do-

sadzaniem nowych roślin na miej-

sce tych, które wypadły.

Organizując przetargi na wykona-

nie obiektów zieleni, warto w specyfika-

cji powołać się na zalecenia jakościowe 

ZSzP i prawidłowo to opisać. Jak przy-

gotować dokumentację przetargową 

dobrze wyjaśnia Agnieszka Szulc w pub-

likacji „Zielone miasto. Zieleń przy uli-

cach”

7

 dostępnej odpłatnie w siedzibie 

Związku Szkółkarzy Polskich,

 Al. Jana 

Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa, 

tel./faks 22 435 47 22, e-mail: zszp@zszp.pl

Zalecenia jakościowe można pozyskać 

nieodpłatnie w siedzibie ZSzP lub pobrać 

jako plik pdf ze strony www.zszp.pl

Gdzie i jak kupować pnącza

Przy  obliczaniu siły ssącej wiatru stosuje się wartości:

– wysokość pnącza powyżej 8 m – ok. 0,5 kN/m²,
– wysokość od 8 do 20 m – ok. 0,8 kN/m²,
– wysokość powyżej 20 m – ok. 1,1 kN/m².
Efekt ssania występuje, gdy wiatr wieje równolegle 

do ściany z pnączem. Uderzenie wiatrów bocznych powo-
duje zginanie się przekładek dystansowych konstrukcji. 
W niektórych przypadkach konieczne może być wzmoc-
nienie przekładek i przywiązanie ich stalowymi linkami. 

Pod wpływem rosy, deszczu lub śniegu ciężar pnącza się 
zwiększa, co może spowodować uszkodzenie konstrukcji 
i samej rośliny. Konstrukcja musi być w stanie przyjąć do-
datkowe obciążenie. Uwzględnia się je, mnożąc masę ro-
śliny przez dwa.

Lekkie pnącza o masie poniżej 10 kg/m² to: winobluszcz 

trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), chmiel zwyczajny 
(Humulus lupulus), wiciokrzew japoński i pomorski (Lonicera 
japonica, L. periclymenum
).

Jeśli podpory są zbyt grube, aby pnącza mogły się po nich wspinać, należy przymocować do nich cieńsze elementy, jak np. druty, linki lub 
 fragmenty siatki ogrodzeniowej.

22

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach