Sadzenie

Pnącza należy sadzić w odległości co najmniej 30–50 cm 
od murów i niedużych roślin oraz w odległości 0,5–1,5 m 
od drzew. Przyjmuje się, że pnącza słabiej rosnące, np. po-
wojniki, sadzi się co 0,7–1,5 m, a silniej rosnące co 1–2,5 m.  
Aby uzyskać szybszy efekt, rośliny można sadzić gęściej. 
Jeśli tempo jest mniej ważne, to odległości pomiędzy rośli-
nami można zwiększyć (więcej informacji – Tab. 2 str. 40). 
Glebę żyzną, przepuszczalną wystarczy przekopać z dobrze 

rozłożonym obornikiem, natomiast glebę ubogą należy wzbo-
gacić, wsypując na dno dołka dwa szpadle dobrze rozłożone-
go obornika lub ziemi kompostowej. Na glebach zwięzłych, 
mało przepuszczalnych na dnie należy najpierw wykonać 
drenaż z dziesięciocentymetrowej warstwy kamieni i żwi-
ru. Tuż przed sadzeniem pojemniki z roślinami warto zanu-
rzyć w wodzie na 10–15 minut, aby podłoże dobrze nasiąkło. 
Roślinę należy wystukać z pojemnika, nie rozbijając bryły 
korzeniowej. Po wstawieniu rośliny, dół wypełnia się mie-
szanką miejscowego gruntu z torfem i ziemią kompostową. 

Jak sadzić  

i pielęgnować pnącza

Pnącza uprawiane w pojemnikach można sadzić 

przez cały sezon wegetacyjny. W zachodniej Polsce 

będzie to okres od marca do listopada, a w Polsce 

północno-wschodniej od kwietnia do października. 

Pnącza posadzone późnym latem lub wczesną jesienią 

ukorzenią się w nowym miejscu i następnej wiosny 

wytworzą nowe silne pędy, a niektóre zakwitną latem.

Po posadzeniu podwiązane pnącza należy 
skierować w stronę podpór.

Rozłożenie ściółki i zainstalowanie linii 
 kroplującej ułatwiają pielęgnację roślin.

Do nasadzeń powinno  się  przeznaczać dobrze 
przekorzenione rośliny z pojemników C2.

24

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach