bylinowych, np. z grup Integrifolia i Heracleifolia oraz 
powojnika mandżurskiego (Clematis  mandschurica
wycina się wszystkie zamarłe pędy tuż przy podsta-
wie, a żywe 5–10 cm nad ziemią.

Wiciokrzewy (Lonicera)

Po posadzeniu powinno się przyciąć pędy do 

1

/

3

 wysokości, 

aby wytworzyły silne rozgałęzienia u podstawy. Należy wy-
brać 2–4 najsilniejsze pędy, które utworzą podstawę krzewu, 
a pozostałe usunąć. W następnych latach wiciokrzewy kwit-
nące na pędach zeszłorocznych, np. wiciokrzew przewier-
cień (Lonicera caprifolium), wiciokrzew pomorski (Lonicera 
 periclymenum
) czy wiciokrzew Tellmanna (Lonicera ×tell-
manniana
) tnie się bardzo słabo, usuwając tylko pędy cien-
kie, zamarłe lub zagrażające sąsiednim roślinom. Co 5–6 lat 
warto przeprowadzić silne cięcie odmładzające rozłożone na 
2–3 lata. Wiciokrzewy kwitnące na pędach tegorocznych, 
np. wiciokrzew japoński (Lonicera japonica) i jego odmiany 
czy wiciokrzew Heckrotta (Lonicera ×heckrottii) w zależno-
ści od potrzeb i dostępnego miejsca można zostawić bez cię-
cia lub ciąć silnie wczesną wiosną.

Glicynie (Wisteria)

Pozwalamy im swobodnie rosnąć przez 2–3 lata uprawy, aby 
się zakorzeniły i wzmocniły. W następnych latach pędy prze-
znaczone do kwitnienia powinny być prowadzone poziomo 
i silnie cięte. W ten sposób zmusza się je do zawiązywania 
pąków kwiatowych. Pąki zawiązywane są wczesną jesienią, 
dlatego podstawowe cięcie wykonuje się latem (koniec lipca 
– pierwsze dni sierpnia), przycinając większość nowych pę-
dów nad czwartym liściem, pozostawiając nieprzycięte tyl-
ko te pędy, które są potrzebne do ukierunkowania wzrostu 
rośliny. Wczesną wiosną cięcie można poprawić, wycina-
jąc pędy bardzo cienkie, niepotrzebne, zamarłe albo za-
gęszczające roślinę, a na bocznych pędach pozostawić tylko 
2–3 pąki. Jeśli mimo takiego cięcia glicynia nie rozpocznie 
kwitnienia, ale rozrośnie się bardzo bujnie, można ograni-
czyć jej wzrost, podcinając korzenie. W tym celu w lutym 
lub marcu (po rozmarznięciu gleby) należy wbijać szpadel 
pionowo w ziemię dookoła rośliny w odległości 30–60 cm.

Powojniki (Clematis)

W pierwszym roku po posadzeniu należy je przyciąć nie wy-
żej niż 30 cm od podłoża, by zachęcić rośliny do wypusz-
czania nowych pędów z podstawy krzewu. Takie cięcie 
wzmocnia rośliny, pobudza je do obfitszego kwitnienia 
i zwiększa ich odporności na choroby. W latach następnych 
sposób cięcia należy dopasować do odmiany i pory kwitnienia.  
Wyróżnia się trzy sposoby cięcia:

Sposób 1 (wcale). Nie przycina się powojników kwitnących 

tylko na starych pędach wiosną, np. odmian powoj-
nika górskiego (Clematis montana) oraz należących 
do grupy Atragene. Jeśli jest to konieczne ze wzglę-
du na nadmierne rozrastanie się, cięcie wykonuje się 
dopiero po kwitnieniu, w końcu maja, na wysokości, 
która nam odpowiada (najczęściej nie niżej niż 1 m 
od ziemi). Można zrezygnować z cięcia silnie rosną-
cych powojników tworzących osłony, np. odmian 
z grup Tangutica lub Vitalba.

Sposób 2 (słabo). Dotyczy większości powojników odmian 

wielkokwiatowych, które rozpoczynają kwitnie-
nie wcześnie – ich pierwsze kwiaty pojawiają się 
na zeszłorocznych pędach w maju lub na początku 
czerwca, a potem ponownie na pędach tegorocz-
nych. Przycina się wszystkie pędy na wysokości 
od 1 do 1,5 m (im młodsza lub słabsza roślina, tym 
niżej się ją przycina). Podobnie postępuje się z ro-
ślinami, co do których nie ma pewności, jak powin-
ny być przycinane.

Sposób 3 (silnie). Powojniki rozpoczynające kwitnienie na te-

gorocznych pędach po połowie czerwca, należące 
np. do grup Viticella, Texensis i Wielkokwiatowych 
Późno Kwitnących najlepiej przyciąć silnie nad 2.–3. 
parą pąków, 20–50 cm od ziemi. Tak tnie się również 
silnie rosnące powojniki kwitnące latem, np. odmia-
ny z grupy Tangutica czy powojnik (Clematis) ’Sweet 
Summer Love’

PBR

, gdy nie ma potrzeby, aby się nad-

miernie rozrosły lub gdy należy odmłodzić rośliny 
ogałacające się od dołu. W przypadku powojników 

Wiciokrzewy mają tendencję do ogałacania się od dołu,  dlatego 
co 3–4 lata warto przeprowadzać cięcie odmładzające lub jak 
w tym wypadku, obsadzić je od dołu innymi roślinami.

27

Jak sadzić i pielęgnować pnącza