Prawa autorskie - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Prawa autorskie


Definicja

 1. Podmiot: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sp. k. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Duchnickiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 006921758, NIP 5341852907.
 2. Utwory: wszelkie treści (teksty – np. regulaminy, opracowania informacyjne, fotografie, grafika) znajdujące się na stronie internetowej www.clematis.com.pl oraz Strona.
 3. Strona: strona internetowa pod adresem www.clematis.com.pl (zarówno "layout", jak i elementy techniczne).
 4. Użytkownik: każda osoba odwiedzająca Stronę.


Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści umieszczone na Stronie oraz Strona są przedmiotem praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.).
 2. Twórcą wszelkich treści umieszczonych na stronie jest Podmiot, chyba, że co innego jest ujawnione bezpośrednio w konkretnym tekście znajdującym się na Stronie.
 3. Na Stronie znajduje się odesłanie do materiałów telewizyjnych, co odbywa się za zgodą tych podmiotów.
 4. Podmiotowi przysługuje całość praw majątkowych do Utworów umieszczonych na Stronie poza utworami (zdjęciami, ilustracjami pobranymi zgodnie z zasadami Creative Commons Public Domain i cytatami z literatury). Podmiotowi przysługuje jednak całość praw autorskich majątkowych i osobistych do utworów stworzonych z wykorzystaniem takich fotografii lub grafiki.
 5. Utwory o charakterze opracowań, poradników lub wzorów (lub ich fragmenty) objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, a także mogą być wykorzystywane w sposób, nieprzekraczający osobistego użytku przez osoby fizyczne, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.). Licencja nie obejmuje w żadnym wypadku zdjęć, utworów graficznych, logotypów, layout, elementów technicznych czy kodu źródłowego
 6. Utwory mogą być wykorzystywane w granicach art. 27-271 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.), t.j. przez instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na cele prowadzonego kształcenia lub na cele dydaktyczne i naukowe w podręcznikach, wypisach i antologiach. W przypadku wykorzystania Utworu Podmiotu w podręczniku, wypisie, czy antologii Podmiotu należne jest wynagrodzenie stosownie do art. 271 w/w ustawy.
 7. Dozwolone jest wykorzystanie Utworów w drodze dozwolonego cytowania, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.)
 8. W każdym nawet dozwolonym przypadku udostępnienia Utworu (np. w przypadku dozwolonego cytatu) niezbędne jest ujawnienie:
  1. danych twórcy Utworu, t.j. Podmiotu lub innych osób widniejących jako twórcy Utworu,
  2. informacją, że Utwór pochodzi z www.clematis.com.pl,


Prawo do wizerunku

 1. Nie jest dozwolone wykorzystanie wizerunków osób tworzących Podmiot, współpracowników oraz pracowników osób, utrwalonych na fotografiach udostępnionych w ramach Strony, bez uzyskania zgody tych osób.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich lub praw osobistych do wizerunku, Podmiot lub inne uprawnione osoby, uprawnione są dochodzić natychmiastowego zaprzestania naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia.
 3. Naruszenie praw autorskich do Utworów, może się wiązać z wystąpieniem przez Podmiot lub inne uprawnione osoby z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu naruszenia praw autorskich oraz o wydanie korzyści, związanych z nieuprawnionym korzystaniem z Utworu.
 4. Ponadto naruszenie wizerunku pracowników/współpracowników lub osób tworzących Podmiot może się wiązać z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i związanych z zadośćuczynieniem za wyrządzona krzywdę.